Reklama niezgodna z przepisami prawa

pobrane (2)Reklama niezgodna z przepisami prawa to przede wszystkim taka reklama, której inne przepisy zabraniają lub ograniczają. Tak mamy w przypadku leków na receptę czy też papierosów. Reklama, która jest niezgodna z przepisami prawa to również reklama, która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, a więc niezgodna z kodeksem etyki reklamy, a także reklama uchybiająca godności człowieka. Na czele takich reklam znajduje się reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzje, co do nabycia towaru lub usługi, czyli najprościej mówiąc reklama kłamliwa, reklama niepełna.

Ponadto reklamą, która jest niezgodna z przepisami prawa jest reklama nierzeczowa, czyli taka, która odwołuje się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Także do takich reklam należy reklama ukryta, która polega na tym, iż wypowiedzi, które zachęcają do nabywania towaru lub usługi sprawiają wrażenie rzetelnej informacji. Konsument musi być poinformowany, że ma do czynienia z przekazem informacji. Zakazana jest każdorazowo kryptoreklama. Natomiast reklama nieostra nie jest zakazana, należy każdorazowo przy jej ocenie zwracać uwagę na relację pomiędzy reklamą, a informacją. Rzadko jednak takie zakazy są respektowane a reklamy funkcjonują najczęściej na takich zasadach.

Reklama chroniona prawem autorskim

pobrane (3)Reklama, co do zasady jest chroniona prawem autorskim. Przemawia za tym kilka faktów i kilka jej cech. Przede wszystkim to, iż ochronie autorsko- prawnej podlega każdy przejaw działalności ludzkiej, który ma charakter twórczy, a z całą pewnością stwierdzić można, iż reklama ma charakter twórczym a nie odtwórczy. Niezależnie oczywiście od jej długości- czy to będzie krótkie hasło, slogan, czy też jakakolwiek dłuższa forma reklamy. Ponadto cechą, która decyduje o ochronie autorsko- prawnej jest również indywidualny charakter utwory, jak również niezależnie od tego, jakie jest przeznaczenie danego utworu oraz niezależnie od tego, jaka jest jego wartość.

Dlatego z cała stanowczością można stwierdzić, iż reklama jest każdorazowo chroniona prawem autorskim. Jednakże prawem autorskim nie jest chroniony pomysł, nad czym każdorazowo ubolewają agencje reklamowe, a co powoduje, iż reklamy niejednokrotnie są do sienie bardzo podobne, ponieważ bardzo często są oparte na jednym pomyśle. Z jednej strony jest to dobra opcja, ale niekoniecznie dla nas, jako odbiorców, ponieważ nie są one zbytnio urozmaicane, a dobre pomysły są powielane i niejednokrotnie ciągle ulepszane. Jednakże nie zmienia to faktu, iż reklama, jako utwór indywidualny i utwór o charakterze twórczym jest chroniona prawem autorskim zawsze i wszędzie.

Komercjalizacja dóbr osobistych

images (3)Chociaż dobra osobiste z natury są dobrami niematerialnymi, a więc nie powinny podlegać wycenie, jak i nie powinny podlegać obrotowi to jednak coraz częściej mamy do czynienia z komercjalizacja dóbr osobistych. W ciągu ostatnich lat okazało się, że niektóre dobra osobiste stają się przedmiotem obrotu. Można zawrzeć umowę o wykorzystanie tego dobra i można je wycenić. Przykładem jest chociażby program Big Brother, w którym uczestnicy wyrazili zgodę na naruszanie dóbr osobistych, prawa do prywatności, intymności, wizerunku i zarobili za to pieniądze. Komercjalizacja sprawiła, że charakter dóbr osobistych zmienił się z charakteru niemajątkowego na charakter mieszany.

Są to już, więc coraz częściej dobra osobisto- majątkowe. Jednakże warto zawsze pamiętać, iż nie dotyczy to wszystkich dóbr osobistych, tylko wąskiej grupy. Taka postać rzeczy ma swoje oczywiste konsekwencje, ponieważ inaczej będziemy obliczać zadośćuczynienie. Sąd oblicza to czasem tak samo jak szkodę. Sądy zwracają uwagę, że to tradycyjne obliczane zadość uczynienie nie do końca spełnia swoją rolę. Prawo cywilne nie pełni funkcji represyjnych – ani zadość uczynienie, ani odszkodowanie nie mają być dolegliwe dla sprawcy, one mają naprawić ten uszczerbek majątkowy. Sądy uznały, że to zadośćuczynienie, które będzie przyznawane musi być wysokie, żeby stanowiło dolegliwość dla gazet, które nagminne łamią to prawo.

Zgoda uprawnionego na naruszenie dóbr osobistych

pobrane (4)Zgoda uprawnionego na naruszenie dobra osobistego wyłącza bezprawność działania. Nie ma jednakże zgodności, czym jest ta zgoda do końca. Nie ma, więc zgodności czy ta zgoda jest-czy to jest oświadczenie woli czy czynność prawna. Oświadczenie woli jest wiążące w momencie, kiedy dotrze do drugiej osoby. Dopóki nie dojdzie do naruszenia to zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda musi jasno określać, o jakie naruszenie chodzi. Nigdy, więc zgoda ta nie może zostać wyrażona in blanco. Skutkiem naruszenia dóbr jest krzywda, czyli uszczerbek dóbr majątkowych oraz szkoda i przysługuje tu odszkodowanie, a przy krzywdzie zadośćuczynienie. Krzywda jest niewymierna. Krzywdą będzie na przykład ból po pobiciu, uraz psychiczny, a szkodą złamanie ręki. Krzywda jest, więc subiektywna. Obiektywizacja dóbr osobistych następuje poprzez stwierdzenie sądu.

Za naruszenie sprawca powinien przede wszystkim przeprosić, zaniechać tych działań na przykład poprzez ogłoszenie w prasie, zadośćuczynienie pieniężne na cele charytatywne lub w szczególnych przypadkach dla poszkodowanego. Zawsze, więc zgoda taka musi mieć miejsce, aby bezprawność działania została wyłączona, a także zawsze warto pamiętać, iż zupełnie inaczej jest obliczana krzywda a zupełnie inaczej zadośćuczynienie. Są to zupełnie różne kwestie.

Dobra osobiste a reklama

images (4)Dobra osobiste mogą każdorazowo zostać naruszone przez reklamę, lub są tez takie, które reklama wykorzystuje. Jeśli chodzi o definicje dóbr osobistych to nie mamy jednej definicji, ale mamy przykładowe wyliczenia w kodeksie cywilnym. Są to, więc dobra niemajątkowe, niematerialne, które są związane z każdym z nas i dotyczą naszej integralności psychofizycznej. Dobra osobiste określają każdego nas, jako niepowtarzalną jednostkę, są nimi nazwisko, swoboda sumienia, nietykalność, prawo do wizerunku. Każdorazowo dobra osobiste są niezbywalne, nie można się ich zrzec. Ponadto każdorazowo nie mogą być, co do zasady przedmiotem obrotu ze względu na to, iż są to dobra niemajątkowe.

Dobra osobiste są szczególnie chronione przez kodeks cywilny, ponieważ mają pierwszeństwo przed dobrami majątkowymi. Jednakże muszą być spełnione dwie przesłanki żeby powstała ochrona dóbr osobistych: zagrożenie naruszenia dobra osobistego oraz bezprawność działania. Nie ma tu przesłanki winy. Nie każde, więc naruszenie powoduje powstanie ochrony. Ponadto istnieje katalog przesłanek wyłączających bezprawność. Należą do nich przede wszystkim zgoda uprawnionego, działanie na podstawie upoważnienia ustawowego, ochrona konieczna, jak również stan wyższej konieczności. Dobra osobiste są każdorazowo nazywane, gdy pojawia się możliwość ich naruszenia.